Общинска администрация Средец / Република България

Покана № 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д В А Д Е С Е Т И Ш Е С Т О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 27 октомври 2021 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Полагане на клетва от избран кмет на кметство Дебелт;
  2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ град Средец и избор на членове представители на Общински съвет в комисията за провеждане на конкурса;
  3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-116, 118, кв.23 в с. Вълчаново;
  4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-222, кв.38 в с. Вълчаново;
  5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот в землището на с. Горно Ябълково;
  6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот в землището на с. Сливово;
  7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на медицинска сестра от Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Средец;
  8. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
  9. Питания.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: