Общинска администрация Средец / Република България

Покана №25

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д В А Д Е С Е Т И П Е Т О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 29 септември 2021 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет - Средец;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Проведен конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната 2021/2022г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран поименен списък на педагогическия и непедагогическия персонал на Функция „Образование” за дейностите: „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”, „Детски градини” и „Център за подкрепа за личностно развитие“ и на Функция „СДЗ“ Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ за учебната 2021/2022 година с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота, считано от 15.09.2021 г.;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служители от община Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на Бюджета към 30.06.2021г., отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на Бюджета и СЕС, ДЕС и ДМП;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обект „Електролизна система GI 5000 към отоплителна парна инсталация сграда - общинска администрация“;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за поз.имот № 04621.163.1000 по КК на землището на с. Богданово, Община Средец, за обект: „Кариера за добив на строителни материали”;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за поз.имот с идентификатор № 65560.57.19, трайно предназначение на територията – земеделска, с площ 4502 кв.м, в м.“Старата кория“, с НТП „нива“, категория - 9 по КК на землището на с. Светлина, Община Средец – за определяне начина на застрояване на имота за обект „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция”;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на поземлен имот с идентификатор 20273.7.62 и поземлен имот с идентификатор 20273.9.102 и двата по КККР на с. Дебелт, община Средец, публична общинска собственост на Държавата;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІІ-509, кв.71 в с. Зорница;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Проход;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.529, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.42.46, находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 18. Питания.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: