Общинска администрация Средец / Република България

Покана №23

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д В А Д Е С Е Т И Т Р Е Т О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 28 юли 2021 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м.януари 2021г. – м. юни 2021г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2021 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на годишен отчет на Кмета на община Средец за осъществената концесионна дейност и изпълнение на концесионните договори през 2020 г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Средец 2014-2020 г. през 2020 година;
 5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на медицински фелдшер и доктор от Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Средец за 2021 година на НЧ „Просвета 1930“ с.Голямо Буково във връзка с изпълнение на проект „Оборудване, обзавеждане и попълване на библиотечния фонд на библиотека към НЧ „Просвета 1930“ с. Голямо Буково по Договор №BG06RDNP001-19.197-0005-C01 от 12.03.2021г. и Анекс от 29.06.2021г.;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Голямо Буково;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 24712.57.339, находящ се в землището на с. Дюлево;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17974.42.918, находящ се в землището на гр. Средец;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот 17974.202.3 в землището на гр. Средец;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.529, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.42.46, находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 15. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 16. Питания.

Предвид обявената епидемична обстановка и въведените със заповед на Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки за неразпространение на коронавирусната инфекция на заседанието освен общинските съветници ще бъдат допуснати единствено представители на общинската администрация, които имат пряко отношение към обсъжданите теми.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: