Общинска администрация Средец / Република България

Покана №22

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д В А Д Е С Е Т И В Т О Р О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 30 юни 2021 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разплащане на ремонтни дейности за обекти общински пътища от остатъка от неусвоената целева субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020г. в т.ч. за зимно поддържане;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за предложение до министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общински пътища и на улична мрежа, на основание на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г.;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0001-C01 от 22.05.2020 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 от 22.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" в гр.Средец“ сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0001-C01 от 22.05.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 от 22.06.2020 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ в гр. Средец“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на представители на Общински съвет гр. Средец за членове на Съвет за координация и мониторинг към Община Средец по „ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“;
 8. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 24712.2.505, находящ се в землището на с. Дюлево;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІІ-219, кв.24 в с. Голямо Буково;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІІІ-219, кв.24 в с. Голямо Буково;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІ-219, кв.24 в с. Голямо Буково;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Сливово;
 16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост, намиращи се на територията на община Средец;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на с. Дюлево;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20273.61.719 по КККР на с. Дебелт;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІХ-735, кв.68 в с. Дюлево;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ Х-735, кв.68 в с. Дюлево;
 23. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 24. Питания.

Предвид обявената епидемична обстановка и въведените със заповед на Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки за неразпространение на коронавирусната инфекция на заседанието освен общинските съветници ще бъдат допуснати единствено представители на общинската администрация, които имат пряко отношение към обсъжданите теми.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: