Общинска администрация Средец / Република България

Покана №21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Средец на 09 юни 2021 година от 15.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Доклад от временната комисия по Решение №307 от 26.05.2021г. на Общински съвет относно извършена проверка в „МБАЛ – Средец“ ЕООД гр. Средец.

Предвид обявената епидемична обстановка и въведените със заповед на Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки за неразпространение на коронавирусната инфекция на заседанието освен общинските съветници ще бъдат допуснати единствено представители, които имат пряко отношение към обсъжданата тема.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: