Общинска администрация Средец / Република България

Покана №19

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д Е В Е Т Н А Д Е С Е Т О- З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 28 април 2021 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр.Средец за 2020 година;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец за 2020 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197В „МИГ Средец -В подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – четвърти прием от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс "Карабунарска къща", гр. Средец“;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване поВ процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197В „МИГ Средец -В подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – четвърти прием, от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Възстановяване на народни носии и закупуване на техника за НЧ „Просвета-1886 год.“;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за удължаване на срока за погасяване на кредит, отпуснат по Договор за кредит №1181/06.08.2021 от Фонд „ФЛАГ“ ЕAДВ с цел реализацията на проект № CB005.2.21.018 по Договор № РД 02-29-196/23.07.2019г. „Древен шепот – креативен отзвук“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура“ с бенефициент община Средец;
 8. В Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за удължаване на срока за погасяване на кредит, отпуснат по ДоговорВ за кредит №1180/06.08.2021В от Фонд „ФЛАГ“ЕАД с цел реализацията на проект: CB005.2.12.019 „ЕКО лаборатории за устойчивост на защитени местности и крайбрежна околна среда“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2 „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчивото използване и управление на общите природни ресурси, чрез съвместно инициативи в трансграничния район.“ с бенефициент община Средец;
 9. В Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за удължаване на срока за погасяване на кредит, отпуснат по Договор за кредит №1179/06.08.2021 г. от фонд „ФЛАГ“ ЕАД с цел реализацията на проект „Популяризиране на културния туризъм в Пехливанкьой и Средец“, финансиран с Административен договор № РД 02-29-178/23.07.2019г, по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура;
 10. В Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за използване на отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци;
 11. В Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 20273.80.315, находящ се в землището на с.Дебелт;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 13. В Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр.Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 14. В Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи от местоживеене до месторабота на медицинска сестра от Дом за стари хора “Бяла лястовица“ гр. Средец;
 15. В Питания.

Предвид обявената епидемична обстановка и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция за неразпространение на коронавирусната инфекция на заседанието освен общинските съветници ще бъдат допуснати единствено представители на общинската администрация, които имат пряко отношение към обсъжданите теми.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТВ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: