Общинска администрация Средец / Република България

Покана №18

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.28а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

О С Е М Н А Д Е С Е Т О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 31 март 2021 година при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на община Средец за периода 2017-2020г.”;
  2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на “Програма за управление на отпадъците” за 2020г.;
  3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Средец 2021-2027 година;
  4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на енергетиката, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BGENERGY-2.001-0036-C01 от 02.03.2021 год., процедура BGENERGY-2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, за проект: „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА;
  5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в капиталовата програма на община Средец за 2021 година;
  6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение от Община Бургас, за закупуване на дяловете на Община Средец в капитала на „Бургасинвест“ООД;
  7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на представител на община Средец за осъществяване мониторинг по проект: „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец” и участие в учебно посещение;
  8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.42.46, находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
  9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.529, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на язовир „Бистрец“, публична общинска собственост на Държавата;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на подробен устройствен парцеларен план: „ПУП-ПП за изграждане на пътен достъп през поземлени имоти: п.и. 17974.109.655 - публична общинска собственост, с акт №920/31.10.2017г., начин на трайно ползване - пасище, местност „Малката река“ и п.и. 17974.109.47 - частна общинска собственост, с акт № 3484/30.05.2017г., начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Червен бряг“, до поземлени имоти п.и. 17974.109.36, п.и. 17974.109.39, п.и. 17974.109.44, и п.и. 17974.109.46, 17974.109.40 и 17974.109.41 - частна собственост, с начин на трайно ползване дървопроизводителна гора, по КК на землището на гр. Средец общ. Средец одобрена през 2018г.“;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-364, кв.46 в с. Дебелт;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІV, кв.46 в с. Дебелт;

14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в с. Кубадин по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията;

15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на с. Вълчаново;

17. Питания.

Предвид обявената извънредна епидемична обстановка в страната, на основание чл.28а, ал.3 от ЗМСМА заседанието ще се проведе от разстояние, като решенията включени в предложения дневен ред ще се приемат чрез неприсъствено гласуване, като се осигури спазване на условията за кворум и лично гласуване и се гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: