Общинска администрация Средец / Република България

Покана №17

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

С Е Д Е М Н А Д Е С Е Т О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 24 февруари 2021 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година;

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022 година;

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 година;

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Решение за преразпределение на целеви средства по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Средец и срока на валидност на Разрешението за таксиметров превоз на пътници;

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един км пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Средец за 2021 г.;

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 година;

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Бюджета на община Средец за 2021 година;

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0038-C01 от 09.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.529, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.42.46, находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост в с. Дюлево на собственика на законно построена върху него сграда;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Дебелт;

14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост в гр. Средец на собственика на законно построена върху него сграда;

15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост в с. Дюлево на собственика на законно построена върху него сграда;

16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІV-506, кв.58 в с. Дюлево;

17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 59015.18.725 в землището на с. Пънчево;

18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК;

19. Питания.

Предвид обявената епидемична обстановка и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция за неразпространение на коронавирусната инфекция на заседанието освен общинските съветници ще бъдат допуснати единствено представители на общинската администрация, които имат пряко отношение към обсъжданите теми, един представител на граждани при разглеждане на колективни жалби, както и по един представител на медия от средствата за масово осведомяване.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: