Общинска администрация Средец / Република България

Покана №16

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.28а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Ш Е С Т Н А Д Е С Е Т О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 27 януари 2021 година при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м.юли 2020г. – м. декември 2020г.;
  2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2020 година;
  3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на План за действие на общинските концесии на община Средец, за периода 2021-2027година;
  4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2020г., като част от задължително ниво на инвестициите, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договор с Асоциацията по ВиК;
  5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност;
  6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Средец и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”;
  7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Подписване на споразумение за финансиране на проектни дейности по „Пилотен проект за европейската гаранция за детето в България“, финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“;
  8. Докладна записка от общинските съветници на ПП-Съюз на демократичните сили – инж. Георги Вълчев и инж. Димитър Янков, относно: Изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец;
  9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти - частна общинска собственост;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0038-C01 от 09.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 24712.57.65, находящ се в землището на с. Дюлево;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на концесионен договор, № КА 000934/2018 г. от 18.07.2018 год., язовир съставляващ поземлен имот с идентификатор 04176.31.140 по КККР на с. Бистрец /номер по предходен план 000 140, ЕКАТТЕ 04176/, находящ се в землището на с. Бистрец, община Средец;

14. Питания.

Предвид обявената извънредна епидемична обстановка в страната, на основание чл.28а, ал.3 от ЗМСМА заседанието ще се проведе от разстояние, като решенията включени в предложения дневен ред ще се приемат чрез неприсъствено гласуване, като се осигури спазване на условията за кворум и лично гласуване и се гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: